Regulamin

Regulamin obchodów 750-lecia Wsi Kobylany- Gmina Chorkówka

 1. Niniejszy regulamin określa warunki obchodów 750-lecia wsi Kobylany, zwanych dalej Jubileuszem; ustalone i przyjęte przez Komitet Obchodów powołany na zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 25.06.2015
 2. W skład Komitetu weszli: Sołtys, Rada Sołecka, Przewodniczący organizacji działających na terenie wsi oraz Ks. Proboszcz i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach
 3. Wszystkie decyzje dotyczące organizacji, programu i przebiegu obchodów podejmuje Komitet na swoich posiedzeniach.
 4. Żadnych decyzji w/w sprawach nie można podejmować jednoosobowo lub odrębnie przez każdą organizację, bądź jej poszczególnych członków.
 5. Podejmowanie jakichkolwiek działań bez porozumienia z Komitetem skutkuje wykluczeniem zainteresowanych z organizacji Jubileuszu i uczestnictwa w nim.
 6. Termin uroczystości jubileuszowych wyznaczono na dni : 23-24 lipca 2016 r. Dokładny program zostanie opracowany i podany do publicznej wiadomości w stosownym terminie. Będzie on zamieszczony na plakatach i wzorach zaproszeń.
 7. Głównym punktem obchodów będzie odsłonięcie i poświęcenie jako Wotum Jubileuszowe ,obelisku z popiersiem Św. Jana Pawła II.
 8. Uczestnikiem Jubileuszu zostanie osoba zaproszona, która zarejestruje się bądź osobiście potwierdzi swój udział.
 9. W ustalonym przez Komitet terminie możliwość zgłaszania udziału w uroczystościach będą mieli chętni mieszkańcy Kobylan i sympatycy naszej miejscowości.
 10. Liczba miejsc dla osób niezaproszonych bezpośrednio do udziału w obchodach jest ograniczona. Zapisy będą przyjmowane do 1 lipca 2016 (dotyczy udziału w uroczystym obiedzie).
 11. Każdy potencjalny uczestnik Jubileuszu winien zapoznać się z niniejszym regulaminem, zaakceptować jego postanowienia i zobowiązać się do przestrzegania.
 12. Wymogi zawarte w punktach 8,9,10,11 nie dotyczą gości honorowych Jubileuszu do których Komitet zaprosi Pana Prezydenta RP z małżonką.
 13. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, Komitet zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy uczestników przed 1 lipca 2016 r.
 14. Uroczystości będą przebiegały zgodnie z przyjętym planem. Komitet zastrzega sobie jednak prawo zmiany części lub nawet całego planu bez obowiązku zawiadamiania zainteresowanych.
 15. Organizator zastrzega sobie również:
  a) odmowę wpuszczenia osób, które swoim zachowaniem będą zagrażać innym uczestnikom uroczystości.
  b) wyproszenie osób zakłócających przebieg imprezy.
  c) obciążenie uczestnika kosztami zniszczonego mienia na obiektach, na których odbywa się Jubileusz.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione przez uczestników na terenie wszystkich obiektów, na których odbywać się będą imprezy Jubileuszowe.
 17. Wszelkie dodatkowe decyzje dotyczące organizacji i przebiegu Jubileuszu będą zapadały na posiedzeniach Komitetu i zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej kobylany.eu.

Zatwierdzono w dniu 03.12.2015

Komitet Obchodów
Jubileuszu 750-lecia wsi Kobylany