KONKURS ”KOBYLANY – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Konkurs ma charakter otwarty.

Cele konkursu

 1. Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości.
 2. Wzbudzanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia i więzi łączących społeczność lokalną.
 3. Rozwijanie zainteresowania historia, kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu.
 4. Popularyzowanie walorów swojej miejscowości, obiektów, miejsc, historii, zwyczajów.
 5. Kształtowanie świadomej postawy obywatelskiej i kulturowej.

 

Zakres tematyczny

 1. Położenie geograficzne Kobylan.
 2. Walory przyrodnicze wsi.
 3. Historia wsi.
 4. Zabytki, pomniki przyrody.
 5. Zasłużeni dla wsi, regionu i kraju.
 6. Tradycje i obyczaje.

 

Przebieg konkursu

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kat. 1

 • Konkurs plastyczny- Widokówka z mojej miejscowości
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną max. do formatu A4).
 • Jedna osoba może przesłać maksymalnie 2 prace.
 • Prace powinny odnosić się do walorów przyrodniczych, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów uznanych przez uczestnika konkursu za istotne i charakterystyczne dla jego miejscowości.
 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi, nie mogą być wcześniej publikowane i przedstawiane na innych konkursach.
 • Do pracy należy dołączyć Formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1).
 • Prace należy dostarczyć do Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach w terminie do 20 czerwca 2016 roku.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz organizatora.

Kat. 2

Konkurs wiedzy z historii Kobylan

 • Konkurs przeprowadzony zostanie w formie testu sprawdzającego wiedzę.
 • Wymagana literatura: pozycje dostępne w bibliotece Szkoły Podstawowej w Kobylanach oraz umieszczone na jej stronie internetowej.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2016 roku u Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach.
 • Konkurs przeprowadzony zostanie do 10 lipca 2016 roku; informacja o konkretnym terminie i miejscu podane zostaną na stronie internetowej Kobylan.
 • Na stronie internetowej Kobylan podane zostaną też wyniki konkursu.
 • Zmagania konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Komitet Organizacyjny.

 

Nagrody

Uczestnicy konkursu otrzymają drobne nagrody rzeczowe, jubileuszowe pamiątki i dyplomy, które zostaną wręczone 24 lipca 2016 roku podczas uroczystości jubileuszowej 750-lecia Kobylan.